KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pana/ Pani danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie El Padre Sp. z o.o. 

Administratorem danych osobowych jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mesyńska 6, 02-791 Warszawa. Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania 
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer NIP,
 • numer rachunku bankowego
 • nazwa firmy (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

2. Cel zbierania danych i podstawa prawa przetwarzania 

Zbieramy Pana/Pani dane osobowe:

 • na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie wynikających ze zgody tam, gdzie została nam wyraźnie udzielona
  (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z  umowy łączącej Pana/ Panią z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
 • w celu realizacji oferowanych przez Administratora usług w ramach prowadzonej działalności, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych lub celu w przesyłania informacji handlowej, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

3. Sposób wykorzystania danych

Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w siedzibie firmy przy ul. Mesyńska 6, 02-791 Warszawa. Hosting oraz dane poczty elektronicznej przechowywane są na serwerach Microsoft oraz Google.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zlecającym świadczenie określonych usług na Pana/ Pani, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć do nich dostęp z uwagi na realizację celów określonych w niniejszej klauzuli lub osobom trzecim, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym i koniecznych do prawidłowej realizacji w/w celów. Ponadto dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. zakończenia realizacji świadczenia usług przez Administratora, najpóźniej do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa m.in. prawa podatkowego. 

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności udzielonej zgody lub do czasu jej cofnięcia. 
 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda. W przypadku świadczenia przez Administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą usług, podanie danych osobowych jest wymogiem umownym
i warunkiem zawarcia umowy oraz świadczenia usług. Odmowa podania danych osobowych tam, gdzie jest to koniecznie może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację usług przez Administrator świadczonych na rzecz osoby, której dane dotyczą. 

Decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz w przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@elpadre.pl lub korespondencyjnie wysyłając list na adres ul. Mesyńska 6, 02-791 Warszawa 

Administrator rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba, której dane dotyczą uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.